.

logo_szko__y

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Starej Wojskiej

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

..

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

.
.

Matematyka i informatyka

.

Tabliczka mnożenia

 

 

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"


Na wstępie

Zanim przystąpicie do realizacji swojego projektu, zachęcam Was do zapoznania się z informacjami, które znajdziecie w dziale Projekt edukacyjny.

Korzystajcie z doświadczeń swoich starszych kolegów.

Powodzenia.

Karta projektu

 

 

Temat projektu

W krainie wielościanów

Imię i nazwisko opiekuna projektu oraz nauczyciela przedmiotu

Dariusz Studniarek,
Małgorzata Galanciak

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa
w ZSO w Starej Wojskiej

Klasa realizująca projekt

VI

Przedmiot

matematyka

Nazwa realizowanego programu

Matematyka krok po kroku

 

 

 

Treści nauczania związane z realizowanym projektem:

 •  Rozpoznawanie i nazywanie różnych brył geometrycznych.
 •  Projektowanie siatek i wykonywanie modeli graniastosłupów i ostrosłupów.
 •  Obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa i ostrosłupa.

 

 

Cele ogólne projektu:

 •  Zapoznanie uczniów z zasadami pracy metodą projektu.  
 •  Przedstawienie korzyści płynących z takiej metody pracy.  
 •  Przyswojenie podstawowych pojęć i technik matematycznych.
 •  Posługiwanie się własnościami figur płaskich.
 •  Rozwój wyobraźni przestrzennej.
 •  Wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz łącznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł.
 •  Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi  i źródeł informacji oraz posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

 

Cele szczegółowe projektu:

 •  Zaprojektowanie siatek i wykonanie modeli graniastosłupów i ostrosłupów o różnych podstawach.
 •  Zauważanie brył w otaczającym nas świecie. 
 •  Wykonanie prezentacji multimedialnej o poznanych bryłach w programie PowerPoint. 

 

Pomoce dydaktyczne:

 •  Modele brył jako inspiracja do wykonania nowych brył.  
 •  Podręcznik.  
 •  Komputery z programem PowerPoint i Word. 
 •  Projektor. 
 •  Tablica multimedialna. 
 •  Aparat cyfrowy. 

 

Wsparcie opiekuna projektu i nauczyciela:

 •  Rozmowy podczas lekcji. 
 •  Konsultacje po zajęciach lekcyjnych. 
 •  Porady przez e-maile. 
 •  Udostępnienie strony internetowej M jak matma dla potrzeb projektu. 

 

Realizacja projektu:

Uczniowie podzieleni są na trzy grupy. Szukają brył w otaczającym nas świecie, zbierają o nich informacje. Wybierają graniastosłupy i ostrosłupy o różnych podstawach, wykonują siatki i modele tych brył.

Grupa uczniów tworzy prezentację dotyczącą graniastosłupów i ostrosłupów.

Uczniowie dokonują samooceny własnej pracy, wybierają źródła informacji, sposoby prezentacji efektów pracy grupy.

 

Sposób prezentacji projektu:

 •  Wystawka prac uczniów.
 •  Prezentacja multimedialna.
 •  Informacje na stronie projektu.
 •  Zamieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie internetowej szkoły.

 

Ocena projektu: 

Ocenie podlegać będzie w skali 0 - 5:

 •  poprawność wykonania prac,
 •  oryginalność podejścia, pomysłowość,
 •  pracochłonność, estetyka wykonania,
 •  wkład pracy indywidualnej i zespołowej,
 •  umiejętność współpracy w grupie.

Na ocenę celującą uczeń wykonuje wszystkie prace w zaplanowanym terminie, samodzielnie konstruuje plan działań, określa priorytetowe zadania i czas ich wykonania. Samodzielnie znajduje i wybiera różnorodna źródła informacji, zbiera informacje niezbędne do wykonania złożonych zadań.

Uzyskał maksymalną średnią punktów w karcie samooceny.

 

bardzo dobry: 22 – 25 pkt, średnia punktów w karcie samooceny 16 – 17 pkt

dobry: 18 – 21 pkt, średnia punktów w karcie samooceny 13 – 15 pkt

dostateczny: 13 – 17 pkt, średnia punktów w karcie samooceny 10 – 12 pkt

dopuszczający: 6 – 12 pkt, średnia punktów w karcie samooceny 6 – 9 pkt

niedostateczny: 0 -5 pkt, średnia punktów w karcie samooceny 0 – 5 pkt.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )